Vedtægter

Vedtægter i JAZZKLUBBEN-Maribo

§1 Foreningens navn og hjemsted: JAZZKLUBBEN-Maribo, som hører til i Maribo.

§2 Formål: Klubbens formål er almennyttigt at udbrede kendskabet til jazzmusik til folk af alle aldre – gennem events af
ikke kommerciel art – under Maribo Jazzfestival.

§3 Medlemmer: Alle personer kan blive medlem af foreningen og har stemmeret ved betalt kontingent senest en måned før generalforsamlingen.

§4 Kontingent: Til drift af foreningen betales kontingent, der fastsættes på generalforsamlingen. Betalingsåret / medlemsskabet
løber fra 21. juli til 20. juli.

§5 Regnskab: Regnskabsåret går fra 21. juli til 20. juli. Regnskabet fremlægges på den årlige generalforsamling. Foreningens kassebeholdning indestår i et af bestyrelsen vedtaget pengeinstitut. Der kan kun hæves kontante beløb samt indgås bankaftaler af kasserer med følge af et bestyrelsesmedlem. 

§6 Generalforsamling: Generalforsamling er foreningens højeste myndighed og skal afholdes hvert år inden ud-
gangen af juni måned.

§7 Dagsorden: Skal ved ordinære generalforsamlinger indeholde følgende punkter:
– Valg af dirigent og referent
– Bestyrelsesberetning
– Regnskab
– Indkomne forslag
– Kontingent
– Valg af bestyrelse
– Eventuelt

§8 Stemmeret og afstemning: Såfremt betalende og fremmødte medlemmer har forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal disse indsendes senest 14 dage før den fastsatte dato for generalforsamlingen. Vedtægtsændringer kan kun ske, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. Forslag om nedlægning af foreningen kan kun ske ved generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling. Ekstraonær generalforsamling kan kun indkaldes efter enstemmig bestyrelsesbeslutning eller ved, at 1/3 af foreningens medlemmer kræver dette. Sådan et krav kræver en fuld dagsorden.

§9 Hæftelser: Foreningen tegnes af formanden tilsammen med et valgt bestyrelsesmedlem. Foreningen hæfter
alene for sine forpligtelser med den til en hver tid opgjorte formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen form for personlig hæftelse for foreningens forpligtelser.

§10 Såfremt foreningen opløses skal foreningens midler gå til jazz på Lolland.

§11 Valg af bestyrelse og suppleanter:
– Ulige år vælges 3 medlemmer og 1 suppleant.
– Lige år vælges 2 medlemmer
– Revisor vælges i ulige år.
– Revisorsuppleant vælges i lige år.

Vind-en-trøje-fra-jazzklubben